Περίληψη Ενότητας:

Η ακτή της Μεσογείου είναι ένα περιβάλλον πλούσιο (βιολογικοί και ορυκτοί φυσικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, πολιτιστική και ιστορική αξία), ελκυστικό (τοπία, βιοποικιλότητα, κλιματολογικές συνθήκες) και είναι προσβάσιμο σε πολλαπλές υπηρεσίες και δραστηριότητες. Αυτός ο χώρος παρουσιάζειεξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά είναι και εκτεθειμένος σε σοβαρούς κινδύνους. Είναι η έδρα πολλών ζωτικών ζητημάτων.

Βασικές έννοιες:

 • Αστικοποίηση
 • Σκυροδέτηση
 • Παράκτια ανάπτυξη
 • Ανθεκτικότητα
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών (ICZM)

Βασικές δεξιότητες:

 • Διαχείρισηπληροφοριών
 • Ενεργοποίηση και καλλιέργεια κριτικής σκέψης
 • Σεβασμός πλαισίου και οδηγιών
 • Προσαρμοστικότητα στις δυσκολίες

Προσδιορισμός εννοιών-κλειδιών:

Αστικοποίηση:

Φαινόμενο συγκέντρωσης μαζικού πληθυσμού σε πόλεις.

Εκτεχνητοποίηση:

Αλλοίωση της φυσικής κατάστασης του περιβάλλοντος και η μετατροπή του σε τεχνητή κατασκευή. Αυτό έχει όμως ως αποτέλεσμα την απώλεια φυσικών πόρων και τη στεγανοποίηση των εδαφών.

Σκυροδέτηση (χρήση σκυροδέματος):

Η διαδικασία τροποίησης ενός εδάφους για να γίνει τεχνητό. Κατασκευή κτιρίων και κατοικιών στις ακτές.

Παράκτια ανάπτυξη:

Αύξηση του πληθυσμού σε παράκτιες περιοχές, σε εύθραυστο/τρωτό περιβάλλον και περιορισμένο χώρο

Ανθεκτικότητα:

Η ικανότητα ενός σώματος να αντέχει σε δυνάμεις που τείνουν να το αποδομήσουν. Έτσι μπορούν να ξεπεραστούν αποσταθεροποιητικά, επικίνδυνα γεγονότα.

Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών (ICZM):

Ένα εργαλείο διακυβέρνησης παράκτιων περιοχών για την αειφόρο ανάπτυξη τους.

Εισαγωγή της θεματικής:

Η κατανομή του πληθυσμού μεταξύ των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Νότου και της Ανατολικής Μεσογείου έχει αλλάξει σημαντικά από τη δεκαετία του 1960, ενώ ο πληθυσμός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, η συνολική αύξηση του πληθυσμού συνδέεται με τη σημαντική αστικοποίησή του από ποσοστό 48% που ήταν το 1960 σε ποσοστό 67% το 2010. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αστικοποίησης σημειώθηκε κατά μήκος των ακτών (DSDS 2016-2025).

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές και τουριστικές απαιτήσεις, οι παράκτιες πόλεις αντιμετωπίζουν την υπερβολική χρήση γης με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις σε φυσικές περιοχές, υπόγεια ύδατα, βιοποικιλότητα και πολιτιστική κληρονομιά. Υπόκεινται σε εκτεχνητοποίηση, στον τουρισμό καθώς και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα κοντά στην ακτογραμμή (εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία και κάμπινγκ κ.α.). Οι παράκτιοι δήμοι τείνουν να εξαπλώνονται. Μερικές από τις αστικές δραστηριότητες διασκορπίζονται στη γειτονική ύπαιθρο σχηματίζοντας έτσι τεχνητούς περί-αστικούς χώρους. Τα γεωργικά και φυσικά περιβάλλοντα αντικαθίστανται ή κατακερματίζονται ως επί το πλείστον από τεχνητές και συμπαγείς επιφάνειες (αποθήκες, επιχειρήσεις, καταστήματα, λιμάνια και μαρίνες) που οδηγούν σε αύξηση της στεγανοποίησης/αδιαπερατότητας των εδαφών, ταχύτερα από την στεγανοποίηση που θα προκαλούσε η ύπαρξη κατοικιών. Το ίδιο ισχύει και για τεχνητές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τις υποδομές των μεταφορών.

Έτσι, τα τεχνητά εδάφη καλύπτουν όλες τις περιοχές που υποστηρίζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα (εκτός της γεωργίας και της δασοκομίας): πόλεις, στέγαση, οικονομικές δραστηριότητες και δίκτυα μεταφορών. Σε όλη αυτήν την πίεση που υφίσταται το φυσικό περιβάλλον προστίθεται κι η ρύπανση που δημιουργείται από την όλο και μεγαλύτερη πυκνότητα του πληθυσμού (παραγωγή αποβλήτων, ενεργειακές εξάρσεις) και τις νέες κατασκευές κατοικιών. Όλα αυτά προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Επιπλέον, η συμμετοχή των κατοίκων στη λήψη αποφάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού παραμένει χαμηλή σε πολλούς δήμους.

Αυτή η αυξανόμενη γραμμική αστικοποίηση οδηγεί τόσο σε ανεπαρκή προστασία και διαχείριση των χερσαίων περιοχών, όσο και σε αστική επέκταση (παράνομες κατασκευές, εκμετάλλευση των ακτών, απεριόριστη τουριστική ανάπτυξη). Το οικολογικό αποτύπωμα των παράκτιων πόλεων της Μεσογείου παραμένει ακόμα πολύ μεγάλο. Οι πόλεις αυτές δεν είναι αρκετά ανθεκτικές και ικανές να αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές ή την ανθρώπινη καταχρηστική δράση (DSDS 2016-2025).

Θέματα αειφόρου ανάπτυξης της παρούσας θεματικής:

Ποιες είναι οι πιέσεις που προκαλούνται από την εκτεχνητοποίηση των παράκτιων δήμων της Μεσογείου; Πώς να σχεδιάσετε και να διαχειριστείτε βιώσιμες μεσογειακές πόλεις;
Τομεακές προσεγγίσεις, συγκρούσεις συμφερόντων, οικονομική ανάπτυξη εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος, μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της κοινωνικής ζήτησης (τρόποι και ποιότητα ζωής, ηλιοτροπισμός) πολλαπλοί κανονισμοί (διαχείριση επιχειρήσεων και περιβάλλοντος).

Καθώς η αστικοποίηση εξελίσσεται στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στη Νότια Ακτή, συνεχίζεται η τροποποίηση του εδάφους, λόγω ποικίλων χρήσεων γης με σημαντικές απώλειες και μη αναστρέψιμες ζημιές. Οι παράκτιοι δήμοι δεν διαχειρίζονται τις ακτές με βιώσιμο τρόπο και δεν είναι αρκετά αυστηροί και ενδελεχείς στην εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Σύμφωνα με τον ΕΟΧ «Ο πληθυσμός στις ακτές της Ευρώπης αυξάνεται συνεχώς, μερικές φορές ταχύτερα από ό,τι στις ηπειρωτικές περιοχές. Οι ακτές μετατρέπονται σε τεχνητές επιφάνειες με ακόμα πιο γρήγορο ρυθμό. Είναι ανάγκη να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση για να κατανοήσουμε καλύτερα τί συμβαίνει με τις δομημένες περιοχές και τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ευρώπη και να καθοριστούν ορισμένα κριτήρια και άλλα εργαλεία σχεδιασμού για να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη επέκταση » (ΕΟΧ, 2006). Σήμερα, αυτή η πίεση στις ακτές της Μεσογείου συνεχίζεται με πολλές επιπτώσεις όπως:

Υπερβολική χρήση φυσικών χώρων:

Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και ανταγωνισμός για τη χρήση φυσικών χώρων στο πλαίσιο του τουρισμού και της αναψυχής, εμπορικών, βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων.

Ανθρώπινος μετασχηματισμός και ανάπτυξη:

Απώλεια βιοποικιλότητας και μετασχηματισμός τοπίου, μη αναστρέψιμη ανάπτυξη, απώλεια ακεραιότητας και ταυτότητας, ευπάθεια από φυσικούς κινδύνους και κλιματική αλλαγή.

Εντατική ανάπτυξη πόρων:

Ως συνέπεια της αύξησης του πληθυσμού και των μεταναστευτικών ροών, οι φυσικοί πόροι συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαποθεμάτων και του γλυκού νερού υφίστανται υπερεκμετάλλευση.

Απελευθέρωση αποβλήτων από ανθρώπινη δραστηριότητα:

Αυξημένη μόλυνση και δηλητηρίαση της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Αυξημένος όγκος αποβλήτων και απορριμμάτων και έλλειψη υποδομής για τη διαχείρισή τους.

Αλλαγές στις παραμέτρους ισορροπίας:

Βιολογικές ανισορροπίες και οικολογική μετατόπιση/μεταβολή, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μια εύθραυστη/τρωτή αλληλεπίδραση. Η ικανότητα του οικοσυστήματος να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες μειώνεται (σχετίζεται με τη φθίνουσα βιοποικιλότητα). Οι υπόλοιποι φυσικοί και ημι-φυσικοί βιότοποι είναι κατακερματισμένοι. Αυξάνονται οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος σε αυτήν την αλληλεπίδραση.

Η χρήση γης και ο κατακερματισμός της είναι μια μακροπρόθεσμη αλλαγή που είναι σχεδόν αδύνατο να αντιστραφεί. Η αστικοποίηση είναι η κύρια αιτία της μείωσης των φυσικών και ημι-φυσικών οικοτόπων στην Ευρώπη (ΕΟΧ, 2015). Ωστόσο, η ευρωπαϊκή κοινωνία θέλει «γαλάζια ανάπτυξη», ιδίως για τον ναυτιλιακό τομέα. Η Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική αποτελεί τη βάση για την πολιτική της ΕΕ για παραγωγικές, καθαρές και υγιείς θάλασσες και ωκεανούς έως το 2020. Αυτό πραγματοποιείται με την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, με τη δέσμευση ότι το κάθε οικοσύστημα και το θαλάσσιο περιβάλλον θα προσεγγίζεται κατόπιν ορθής διαχείρισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Στην τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), συνιστώνται μέτρα άμβλυνσης για τις επόμενες δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που ενσωματώνουν τη συνύπαρξη περιοχών με υψηλή πυκνότητα κατοικιών και περιοχών με υψηλή πυκνότητα απασχόλησης. Οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ανάπτυξης μικρών παράκτιων πόλεων ως εστιακών σημείων, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παράκτιων αστικοποιήσεων και επεκτάσεων.

Οι προτεινόμενες λύσεις που παρέχουν υπηρεσίες αστικού οικοσυστήματος κι έτσι συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης στις παράκτιες πόλεις είναι:

Αύξηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων:

Εφαρμογή διαδικασιών αστικής προσαρμογής και βιώσιμης διαχείρισης (γεωγραφική ολοκλήρωση, θεματική ολοκλήρωση, εφαρμογή θεσμικών μέσων, συμμετοχική, ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση).

Κοινωνικοοικονομική συνοχή:

Προσέγγιση και συμμετοχή όλων των κατηγοριών και παραγόντων για συντονισμένη διαχείριση σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους τομείς. Πολιτική βούληση και εθνικές στρατηγικές.

Εκσυγχρονισμός μεγάλης κλίμακας του βιομηχανικού τομέα:

Αντικατάσταση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας με τις καλύτερες διαθέσιμες και πρόσθετες καινοτομίες. Συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ εταιρειών και μεταξύ τομέων που μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας. Κοινή χρήση υποδομών, πληροφοριών, χρήσης ενέργειας.

Προώθηση της βιώσιμης αστικοποίησης:

Κατασκευή πράσινων κτιρίων, εξωραϊσμός ανοιχτών και πράσινων δημόσιων χώρων, «μπλε υποδομές».

Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων:

Ενίσχυση και ανάπτυξη τομέων επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων. Μείωση των αποβλήτων, αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και την ανάκτησης ενέργειας.

Κανονισμοί και σχεδιασμός:

Λήψη αποφάσεων κατόπιν αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων εξελίξεων. Εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ICZM).
Η διαχείριση με έμφαση στο οικοσύστημα παραμένει το κλειδί για την εξασφάλιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και των ωφελειών τους (ΕΟΧ, 2015). Αυτή η μέθοδος διαχείρισης προβλέπεται να καταπολεμήσειτα αποτελέσματα των πολλών υφιστάμενων πιέσεων. Το ICZM είναι ακριβώς ένα από τα εργαλεία που οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη. Η κύρια πρόκληση είναι να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων και, συνεπώς, η κοινωνική ανθεκτικότητα των μεσογειακών κοινοτήτων.

Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών (ICZM), ένα εργαλείο διακυβέρνησης παράκτιων περιοχών για αειφόρο ανάπτυξη.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών είναι μια δυναμική διαδικασία που φέρνει μαζί την κυβέρνηση και την κοινωνία, την επιστήμη και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τα δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα, με στόχο την προστασία και την ανάπτυξη των παράκτιων συστημάτων και πόρων. Αυτή η διαδικασία προορίζεται να βελτιστοποιήσει τις μακροπρόθεσμες επιλογές χρήσης των πόρων καθώς και την αιτιολογημένη και λογική χρήση τους. Λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη την ευθραυστότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων και τοπίων, την ποικιλία δραστηριοτήτων και χρήσεων, τις αλληλεπιδράσεις τους, καθώς και τις επιπτώσεις τους τόσο στη θαλάσσια όσο και στην ηπειρωτική επικράτεια

Θέση της θεματικής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Ηλικία11121314151617
Mητρική / Ξένη Γλώσσα / Λογοτεχνία
Ιστορία
Γεωγραφία
Μαθηματικά
Bιολογία / Γεωλογία
Φυσική / Χημεία
Κοινωνικές Επιστήμες / Οικονομικά / Δίκαιο
Τέχνη / Μουσική
Τεχνολογία / Πληροφορική

Βιβλιογραφικές Πηγές:

 • EU-Soes, CORINE Land Cover 2006
 • FR Soes, Artificial spaces, 2009.
 • EEA, 2010. Environment in Europe: Status and Outlook 2010 – Summary.European Environment Agency, Copenhagen.
 • EEA Technical Report No 3/2010. Assessment of ecosystems and costs of biodiversity loss - The case of Mediterranean coastal wetlands, Copenhagen, 2011.
 • EEA, 2010. 10 messages for 2010 – Cultural Landscapes and Biodiversity Heritage.
 • EEA, 2011. Technical Report No 2/2011. Fragmentation of landscapes in Europe.
 • EEA, 2016. Report No 7/2016. Soil Resource Efficiency in Urban Areas – Analytical Framework and Governance Implications.
 • EEA, 2015. Environment in Europe: Status and Outlook 2015 – Summary.European Environment Agency, Copenhagen.
 • UN, Millennium Development Goals 2015, New York. UNEP/MAP, 2016. Mediterranean Strategy for Sustainable Development 2016-2025. Valbonne. Plan Bleu, Regional Activity Centre.